Co mají společného hory a ženské prsy a jak s tím souvisí mniši 

 9 listopadu, 2020

Ariel Rea

Víš, že hory a ženské prsy jsou energeticky podobné? A že také mužský penis si s nimi v tomto nezadá? Podíváme se spolu i na to, jak hory vznikly, co ti můžou přinést a proč mniši staví své kláštery právě tam.

Energetická plnost hor i prsů

Když se podíváš na hory, co vidíš? Vidíš zvlněnou krajinu, vidíš kopce a vidíš horské masivy. Když se podíváš hruď ležící ženy, co vidíš? Vidíš dva kopečky.

Jenže za touto podobností je ještě něco mnohem víc. Ještě něco mnohem hlubšího. Možná už tě něco napadá, možná vůbec netušíš. Nebudu tě už déle napínat a prozradím ti to.

Hory a ženské prsy jsou podobné v tom, že jsou energeticky plné.

Možná víš, že žena má v oblasti svých prsou plus a muž v tom samém místě mínus. A že žena má v oblasti svého klína mínus a muž zase v této oblasti plus. To vytváří na té nejhlubší - energetické úrovni vzájemnou přitažlivost a způsobuje silné proudění energie mezi mužem a ženou při milování.

ŽENA

+ prsy

- pochva

MUŽ

- hruď

+ penis

To plus znamená energetickou plnost a mínus znamená energetickou prázdnost. Není to absolutní plnost a prázdnost, je to více plnost a více prázdnost. Jen pro zjednodušení tomu tak budeme říkat.

Hory a údolí

Hory jsou jako ženské prsy energeticky plné. A jejich energie také někam proudí. Napadá tě kam?

Proudí do údolí. Údolí jsou místa energeticky prázdná, a proto do nich energie hor proudí.

HORY

+

energeticky plné

ÚDOLÍ

-

energeticky prázdná

Dynamika energií

Energie vždy proudí mezi energeticky plným a energeticky prázdným. Není to čistě jednosměrné proudění, je v menší či větší míře oboustranné, ale můžeme to vnímat tak, že se proudění děje ve směru od plného k prázdnému.

Toto proudění je právě i podstatou sexuality, kdy mezi mužem a ženou dochází k intenzivní energetické výměně, jak už jsem zmínila, která je prožívána jako vzájemná přitažlivost, vzrušení, vášeň a rozkoš.

Hory a mniši

V horách se děje něco podobného. Proudí tam energie. Silněji než v oblastech, které jsou rovné. Silněji než v oblastech bez hor a bez údolí. Energie proudí mezi horami a mezi horskými údolími. A proudí i z oblasti hor do přilehlých nížinných oblastí. 

Proto se mniši uchylují do hor stavět své kláštery, meditovat a duchovně růst. Protože hory skýtají bohatství energie, která je hodně živá. Hodně proudí a protože proudění - tok energie je život, tím oživuje i lidi, kteří v horách přebývají. Působí rozproudění energie lidí, zvýšené proudění vzhůru, takzvaně zvýšení vibrací a tím skýtá podhoubí pro jejich duchovní růst. 

Samozřejmě se zde uplatňují i jiné vlivy a vrstvy. Třeba to, že hory jsou hůře dostupné, takže jsou to místa, která skýtají větší klid v tom smyslu, že je tam málo lidí a málo lidmi způsobených rušivých vlivů. Je tam méně lidských energetických otisků a otisků ve formě znečištění, ničení a přeměny v něco přírodě vzdálenějšího. Každý tam díky tomu může být méně rušen a proto být více ve své vlastní energii.

Dále zde působí i větší nadmořská výška, která způsobuje, že životní energie lidí ochotněji proudí vzhůru. Je zde menší atmosférický tlak, který méně působí na lidské tělo a to se více uvolňuje proudění životní energie.

Výšková nemoc a adaptace

Proto také výšková (horská) nemoc nevzniká jen tím, že je ve vysokých horách méně kyslíku, ale hlubší vrstvou je právě to, že zároveň víc energie proudí vzhůru, tedy do hlavy a do mozku. A když se tam příliš nahromadí, může v krajním případě způsobit otok mozku a z toho plynoucí nebezpečí.

Adaptace na horské podmínky také nevzniká a neprobíhá jen na úrovni fyzické, kdy kostní dřeň produkuje více červených krvinek pro efektivnější přenos kyslíku z chudšího vzduchu. Adaptace probíhá i na úrovni energetické, kdy se energetický systém člověka přizpůsobuje většímu proudění vzhůru.

Jak vznikly hory

A teď půjdeme ještě hlouběji. Do dávných časů, kdy vznikala naše planeta, respektive, kdy se utvářel zemský povrch. Když zabloudíš zpátky do svých školních let, možná si vybavíš, jak ses učil, že hory vznikaly vrásněním zemského povrchu. A toto vrásnění má právě svůj energetický původ a důvod. 

Vrásnění a tím pádem i hory vznikly vždy v místech, kde z nitra planety vyvěrala silná energie. A byla to energie tak silná, že zemský povrch vytlačila vzhůru a vytvořila hory. V místech, kde bylo energie méně, kde se energie tolik netlačila k povrchu, hory nevznikly.

Z toho vyplývá, že proudění energie mezi horami a údolími je vlastně energetický tok samotné planety, kdy v místě hor energie z nitra planety na povrch vyvěrá a v místě údolí a níže položených oblastí zase proudí dovnitř do jejích hlubin. Toto je jeden z projevů a vlastně i důkazů toho, že naše krásná planeta je skutečně živá. Je živá jako my a přece trochu jiná. Není to hrouda kamenů a hlíny, ale živá bytost, která utvářela a utváří sama sebe.

Síla Himalájí

Himaláje jsou nejvyššími horami této planety. Proto a zároveň protože jsou energeticky nejplnější. Je tam nejsilnější a nejživější energie. Planeta tam posílá nejvíce ze své síly. Proto je tato oblast tak přitažlivá pro mnoho lidí, kteří se věnují svému duchovnímu růstu. Skýtá pro to skvělé podmínky.

Atraktivita větších prsů

A teď se pojďme vrátit zase k ženě a jejím prsům. Energetická plnost prsů vzniká tím, že v oblasti hrudníku ženy její energie v těchto místech silněji vyvěrá na povrch. To je i důvodem růstu ženských prsou v pubertě. Energie ženy vyvěrající na povrch vytváří její prsy.

Zde se dostáváme i k nejhlubší příčině toho, proč větší ženské prsy jsou pro muže tak velkými magnety. Proč muže obecně silněji přitahují větší prsy než prsy malé.

Důvody atraktivity větších prsů

Zmíním tu dvě vrstvy. Jednou vrstvou je to, že větší prsy jsou energeticky plnější a tedy vytvářejí větší energetický gradient (spád) mezi ženským a mužským hrudníkem a tedy i větší vzrušení.

Druhou vrstvou je to, že žena s většími prsy má na té nejhlubší energetické úrovni předpoklady být lepší milenkou a matkou. Energie její lásky je silnější. To energie její lásky v pubertě vytvořila její prsy. A když bylo její lásky víc, vytvořila prsy větší. Proto může dávat více lásky svému muži a svým dětem než žena s prsy menšími.

Ovšem pozor. Zcela záměrně zde píšu předpoklad. Každá žena se během svého života vyvíjí a žena s velkými prsy se může stát energeticky chudší než žena s malými prsy. A naopak žena s malými prsy se může více otevřít lásce a může pak dávat mnohem víc lásky svému muži a svým dětem než žena s prsy velkými. 

Další souvislosti

Jak možná víš, mnoho žen s menšími prsy se tím trápí. Cítí se určitým způsobem nedostatečné, ochuzené. Je to hodně dáno současným trendem "čím větší, tím lepší", který proniká do mnoha oblastí lidských životů. Ale nemůžeme zde pominout právě tu nejhlubší vrstvu, vrstvu energetickou, za níž velikost prsou stojí.

Ovšem je potřeba mít na paměti, že tu píšu o principech a těch nejdůležitějších souvislostech. Na utváření prsů každé jednotlivé ženy se podílí určitou měrou i mnoho dalších faktorů,  z nichž jako důležitý zmíním zejména celkový výživový stav ženy - množství jejího podkožního tuku. Žena s objemnější tukovou tkání mívá prsy větší a žena vyhublá mívá prsy menší.

 To, že na velikosti prsou se účastní i další vlivy a faktory znamená, že nelze nějakou ženu takto od pohledu posuzovat či dokonce odsuzovat. To rozhodně není účelem tohoto článku. Jde tu o porozumění těm nejhlubším principům, které ti skýtají určité vodítko a mohou ti pomoci mnohému porozumět.

Zkreslení v oblasti ženské krásy

V dnešní době v oblasti ženské krásy vzniká velké zkreslení, které vytvářejí ženy s prsy zvětšenými silikonovými implantáty. Zkreslení vzniká tehdy, když si silikonový implantát do svých prsů nechá voperovat žena, která má prsy malé a je sama hodně štíhlá až vyhublá. A těchto žen je v praxích plastických chirurgů dost pravděpodobně většina. Vznikne pak hodně štíhlá žena s hodně velkými prsy, která by takto "narostla" jen poměrně vzácně.

Ke zkreslení přirozenosti přispívá velkou měrou i to, že je tato žena často po "estetické úpravě" mediálně aktivnější. Mívá velkou potřebu kompenzovat svůj vrozený nedostatek (tak jak ona svou velikost prsou vnímá) zvýšenou pozorností upřenou k jejím nyní již velkým prsům. A nebo si prsy nechala zvětšit právě proto, aby pak mohla být "úspěšnou" modelkou, herečkou, influencerkou..., která je pak mediálně hodně "na očích".

Jak upravená žena klame

Proto jak vidíš, dnes ženy samy jsou těmi, kdo vytváří nepřirozený obrázek ženské přirozenosti. A je to velký tlak, protože takto upravené ženy vyhovují dnešnímu "estetickému většinovému trendu", který vytvářejí právě média. 

Ovšem je potřeba zmínit, že na energetické úrovni je tato žena s implantáty stále prázdnější než jiná žena s menšími prsy, které jsou však přirozené. "Upravená" žena tedy klame tělem a její fyzická podoba je potom v nesouladu s její energií. Protože energii lásky implantovat nelze a přirozeně ji probudit může být mnohaletý proces. Tím je takto "upravená" žena na té nejhlubší úrovni sama proti sobě.

Skutečná přitažlivost ženy

Skutečná přitažlivost ženy se totiž rodí jinde než v prsní tkáni. A rodí se jinde než v její fyzické podobě. Žena je vnímána jako přitažlivá, když je na všech úrovních souladná. Je přitažlivá, když ladí. A když žena ladí, její energie muže hladí. Její energie je taková kulatá, zaoblená, měkká. Bez tvrdých hran, hrotů, ostnů a ostří. Proto je hladivá.

Žena, která ladí a září

Muž, který je v kontaktu sám se sebou a se svým mužstvím, takto ženu vnímá. Je pro něj celkový soulad ženy mnohem důležitější než velká prsa nebo "ideální" postava. Samozřejmě že nelze fyzickou podobu odmyslit a pominout, ale v tomto hraje skutečně mnohem větší roli to, co z ženy vyzařuje než to, jaké má rysy a křivky.

Protože žena, která ladí, také lad a soulad vyzařuje. Vyzařuje jej z celého svého těla a také z očí. Z jejích očí vyzařuje nebo dokonce září spokojenost, laskavost (laskavost je odvozená od lásky), živost, láska. Nemusí zářit hodně a pořád, ale v jejích očích se občas objevují jiskřičky nebo plamínky a její tvář je touto její září prosvětlená. Zářící žena je pro muže velmi přitažlivá. Protože když žena září, tak má. Má v sobě lásku. A když ji má, tak ji i dává. A muži touží po ženě, která lásku dává. 

Manipulace zářením

Některé ženy toto již vědí, a tak se naučily zářit, když chtějí. Třeba když se v jejich přítomnosti objeví zajímavý muž. Svou záři zapínají zcela cíleně a záměrně, což je v pohledu z těch nejhlubších vrstev určitá manipulace. Navíc pak nejsou v danou chvíli přirozené, takže se sobě vzdalují. 

Proč muži nerozpoznají obsah

Dnes je tu i mnoho vykořeněných mužů, kteří hlubší energetické vrstvy a tedy i vzájemný celkový soulad nejsou schopni vnímat, a tak se soustředí hlavně na vnější formu - na podobu ženy. Ti jsou pak těmi, kdo spoluutváří celospolečenský trend vyzdvihování fyzické podoby nad tím, co je mnohem důležitější. Nad obsahem. Nad tím, kdo toto ženské tělo skutečně obývá...

Prsy a mateřství - materializace energetické plnosti ženství

Teď se podíváme na ženské prsy v období mateřství. Jejich energetická plnost se v tomto období plně materializuje. Když žena kojí, její prsy jsou plné i fyzicky. Jsou plné mateřského mléka. Mléka, které prýští do úst hladového miminka. Mléka, které zaplní jeho prázdné bříško.

V energetických vrstvách je žena-matka energeticky plnější, její děťátko je energeticky prázdnější. Matčin prs je energeticky plný a trávicí soustava děťátka je energeticky prázdná. Trávicí soustava děťátka je v principu vlastně dutá trubka. Ústa, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, konečník. Vše toto je duté.

Energie a fyzická podoba

To, co je energeticky prázdné, bývá na fyzické úrovni duté. To, co je energeticky plné, bývá na fyzické úrovni utvořeno jako plná tkáň nebo plný orgán. Prsa jsou plná tkáň, trávicí soustava je dutá trubka.

ENERGETICKY PLNÉ

plná tkáň

nebo plný orgán

ENERGETICKY PRÁZDNÉ

dutina, štěrbina

nebo dutý orgán

Tříměsíční kolika

A z nejhlubších energetických vrstev si teď můžeme vysvětlit, proč je dnes tolik malých miminek stiženo tzv. tříměsíční kolikou. Proč mají tyto malé kojené děti trávicí obtíže, i když jedí to nejlepší, co jíst mohou. Mléko své maminky.

S mlékem maminky jde totiž do jejího děťátka i její láska. To je skutečná energetická výživa jejího dítěte. A když je žena méně naplněná láskou (dnes to je velká část žen - z mnoha důvodů), její děťátko má potřebu kojit se více, než potřebuje jeho fyzické tělo. Proto je v jeho trávicím systému příliš mnoho mléka, které vytváří plynatost a bolesti.

Její děťátko potřebuje být zaplněno hlavně láskou obsaženou v jejím mléce. Potřebuje, aby ho energetická záře matčina mléka zaplnila. Její láska ho energeticky vyživuje, uklidňuje a konejší.

Je to ale dáno i vzájemnou konstelací matka - dítě tak, že čím vnímavější dítě, tím v dnešním příliš složitém a náročném světě plném utrpení, strachu a bolesti potřebuje více lásky v mateřském mléce, aby se mohlo nasytit, zklidnit a zakořenit.

Síla pozornosti a lásky při kojení

Kojící žena, která je spojena se svým ženstvím, často svou pozornost při kojení věnuje výhradně svému dítěti. Dívá se na něj, prociťuje při kojení svou lásku k němu a její láska přechází do dítěte nejen energetickým zářením - "vzduchem", ale je jí v této chvíli více naplněno i mléko, které ve svých prsech tvoří.

Žena, která při kojení řeší kupříkladu pracovní záležitosti, tak takto kojení na energetické úrovni "zabíjí". Nedává dítěti tolik, kolik by mohla a měla, kolik dítě potřebuje a vyžaduje. Pak je její dítě celkově méně spokojené, plačtivější... atd. a roztáčí se spirála utrpení. Jen proto, že tato žena nenaslouchá své přirozenosti a chce čas kojení využít "efektivněji". Což jak vidíš, je cesta do pekel.

"Hubené" mléko

Energetická prázdnost mléka ženy, která v sobě nemá dost lásky pro své dítě, bývá to, co někteří nazývají hubeným nebo řídkým mlékem. To jsou situace, kdy kojené dítě už znatelně neprospívá. Tam se energetická prázdnost ženy manifestuje už více i na té fyzické úrovni, kdy velmi pravděpodobně obsahuje méně živin než mléko ženy láskyplné...

Žena milenka

Teď se zase vrátíme k ženě - milence. Ženina pochva je energeticky prázdná, jak už víš (ženin klín je mínus). A proto je na fyzické úrovni vytvořena jako prázdná štěrbina, která se při milování stává ještě prázdnější, protože se otevírá a mužovým penisem rozevírá. Mužův penis je energeticky plný a při vzrušení se stává ještě plnějším. Zbytňuje, zvětšuje se a tvrdne. A tyto části ženského a mužského těla se na té nejhlubší fyzické úrovni přitahují a touží po spojení.

Na pustém ostrově

Proto když by na pustém ostrově žily samy dvě děti opačného pohlaví, které by na tomto ostrově vyrostly, vyrostly by bez knížek o sexualitě a bez možnosti "učit se", jak se muž se ženou má milovat. Když by se pak tito mladí dospělí chtěli milovat, o tom, jak se mají milovat, by nemuseli přemítat. Prostě by to oba cítili. Muž by cítil, že jeho penis chce vstoupit do ženy v oblasti jejího klína, protože by tam byl přitahován jako magnetem. A žena by stejně tak toužila, aby do ní mužův penis vnikl právě v těchto místech. Aby ji právě tam vyplnil.

Když jsme totiž ve své přirozenosti a v prožívání, je vše křišťálově jasné a vše funguje, jak má.

Materializace energetické plnosti mužství

Ve chvílích, kdy muž ejakuluje, plně materializuje energetickou plnost svého mužství. Jeho sémě je tou materializací, tak jako mateřské mléko je materializací energetické plnosti ženských prsů.

Ovšem je tu určitý rozdíl. Energetická plnost ženiných prsů je více měkká a poddajná, energetická plnost mužského penisu je více tvrdá a pevná. Je to tak v souladu s nejhlubšími ženskými a mužskými principy. Těch principů je mnoho, a toto jsou dva z nich.

ŽENA

měkkost

poddajnost

MUŽ

tvrdost

pevnost

Energie místa

Teď zase skočíme zpátky do hor. Hory jsou skutečně obecně energeticky silnější a plnější než rovinatá místa. Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit. 

Byla jsem ve starém bukovém pralese v rovinaté oblasti Německa a musím říci, že i když to byl velmi starý a přirozený les, tak energie místa, kterou jsem tam cítila, byla mnohem slabší než energie, kterou vnímám v našich mladších a méně přirozených horských lesích. Je to skutečně dáno energií hor.

Proč jsou hory léčivé a jak je to s mořem

Proto toužíš-li se oživovat a rozvíjet, hory jsou k tomu skvělým prostředím. Vnímám je sama pro sebe dokonce mnohem léčivější než pobyt u moře. 

Moře jsou ta nejníže položená místa na planetě, a proto se v těchto místech hodně zemské energie vrací zpět do hlubin naší planety. Proto moře z principu zklidňuje a zakořeňuje.

A samotná slaná mořská voda se na tom také podílí, protože je podobná plodové tekutině, v níž jsme všichni prožili cca 9 měsíců svého nitroděložního života. 

Když se tedy noříme do moře, v těch nejhlubších vrstvách naší bytosti se upamatováváme na to krásné období, kdy vše převážně plynulo snadno, lehce a bezpečně. Vracíme se tím svým způsobem do dělohy - náruče naší maminky.

Moře sice má, jak vidíš, velký potenciál, ovšem v turistických letoviscích a v časech dnes už silného znečištění moří a oceánů se tohoto na energie citlivý člověk příliš nenaděje.

HORY

oživení

aktivace

MOŘE

zklidnění

zakořenění

Závěrem

Mnozí z nás vnímají naši zemi jako chudší právě proto, že nemáme moře. A přitom máme v naší zemi tolik bohatství. Jsme ze všech stran obklopeni krásnými hraničními horami s různou energií, které nám skýtají mnoho možností, jak se v přírodě léčit.


Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.