Objevování a realizace lidského a božského potenciálu

Cesta k ryzímu, pravému, pravdivému, čistému a přirozenému žití

Rehabilitace ženství, mužství a sexuality

Cesta od nemoci k moci

Ariel Rea

Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení:


a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), jejímž předmětem je koupě fyzického zboží  (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.arielrea.cz vyplněním a odesláním objednávky. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.


b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba: MUDr. Barbora Müllerová, Východní 1448, Liberec 30, 46311, zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Liberce pod IČ: 09796894.

II. Objednávka


a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.arielrea.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.arielrea.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.arielrea.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.


III. Kupní cena, daňový doklad


a) Ve shrnutí objednávky a na stránce www.arielrea.cz/pro-zeny/ kupující najde konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.


b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.


IV. Způsob a forma platby


a) Způsob platby: Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby MUDr. Barbory Müllerové, Fio banka, číslo účtu 25125125/2010.

b) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.


c) Odstoupení od kupní smlouvy je možno provést elektronickou formou na e-mailu: ariel@arielrea.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupující je povinen předmět koupě zaslat zpět prodejci na adresu: MUDr. Barbora Müllerová, Východní 1448, Liberec 30, 46311 nebo doručit jiným způsobem po předchozí domluvě. Kupujícímu bude poté zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30 dnů od vrácení předmětu koupě prodávajícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

V. Odpovědnost


Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


VI. Ochrana údajů


a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváš v objednávce, jsou nezbytné pro tvou identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s tebou.


b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi prodejního nástroje Simple Shop s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Objednávkou zboží souhlasíš se zpracováním tvých osobních údajů nezbytným k uskutečnění platby, dodání zboží a účetní evidenci.


c) Celé znění Ochrany osobních údajů nalezneš pod odkazem Ochrana osobních údajů v objednávkovém formuláři fyzického zboží a v patičce webu.


VII. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.1.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.arielrea.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.arielrea.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.