Co má společného počítač a Vesmír a jak je to s lidskou myslí 

 16 září, 2020

Ariel Rea

Napadá tě nějaká souvislost? Že ne? Když budeš číst dál, možná tě překvapí, co mají tyto fenomény společného.

Princip Vesmíru i počítače

Mezi Vesmírem a počítačem existuje velmi úzká spojitost a to taková, že Vesmír a počítač jsou vytvořené na stejném principu. Na principu jedničky a nuly.

Na principu rozdílu a komunikace mezi plným – jednička a prázdným – nula.

Toky energie, plnost a prázdnost

Ve Vesmíru proudí v principu energie od plného (plnějšího) k prázdnému (prázdnějšímu). V principu píšu zcela záměrně, protože komunikace - proudění je vždy obousměrné.

Toto proudění je zcela přirozené a děje se samo. Vzniká na podkladě gradientu (spádu) mezi těmito protipóly.

Z tohoto principu vychází vše, co se na světě děje. Třeba to, proč hořící oheň hřeje a svítí. Oheň je energeticky plný a jeho energie ve formě světla a tepla se šíří tam, kde je chladněji a tmavěji.

To, co je energeticky plné, je vždy to, co je teplé, světlé, měkké a zářící. To, co je energeticky prázdné je vždy to, co je chladné, tmavé, tvrdé a vyhaslé.

Lidé, které vnímáš jako hřejivé či dokonce zářící, jsou ti, kteří v sobě mají hodně lásky. Tito lidé jsou energeticky plní. Jejich energie se přirozeně šíří do okolí a k těm, kteří lásku potřebují.

Pokud jsou tito lidé už hodně otevřeni životu, jejich láska k druhým proudí zcela sama a sama se i dávkuje. Oni svou energii – lásku nijak neřídí ani neovládají, prostě se to děje. A to je úplně nejvíc, protože to plně reflektuje život.

Linearita a logičnost počítače

V počítači probíhá také komunikace na základě rozdílu mezi plným (jednička) a prázdným (nula). S tím rozdílem, že počítač je lineární a Vesmír je nelineární, spojitý.

Linearita počítače neznamená, že by proudila energie v počítači po přímce, v jedné ose či rovině, jeho linearita tkví v tom, že počítač je logický.

Je logický stejně jako lidská mysl, protože byl vynalezen člověkem. Počítač v mém vnímání pracuje na principu analýzy a syntézy a na principu příčiny a následku.

Něco do něj vložíš, zadáš mu úkol a on ti vyplivne výsledek. Ať už to je náročný výpočet, jak se bude vyvíjet počasí v následujících dnech nebo informace, kolik peněz utratíš v e-shopu, kde právě nakupuješ, když se díváš do virtuálního košíku.

Výsledek je i to, že ti počítač na monitoru zobrazí písmena a slova, obrázky, grafy…

Nelinearita a nelogičnost Vesmíru

Vesmír je zato nelineární - spojitý a je nelogický. Z tohoto důvodu není možno Vesmír a jeho nekonečnost uchopit myslí, která je logická.

Nelogičnost Vesmíru tkví v tom, že je vše propojeno nekonečným množstvím spojení v nekonečném množství směrů, rovin, vrstev a aspektů.

Vše je zároveň svou příčinou i následkem, je zde nekonečný pohyb v těchto nekonečných spojeních.

Rozloha Vesmíru je jen jedním z aspektů jeho nekonečnosti, ale i tak se nám zdá neuchopitelná.

A i když jsem schopna nekonečnost a spojitost Vesmíru uchopit ve vnitřních obrazech, uspořádání počítače v tuto chvíli uchopit nedokážu. 

Ti, kteří vynalezli počítač a ti, kteří pracují na jeho dalším vývoji, mají můj velký obdiv a úctu, protože je to z mého pohledu jeden z nejpřelomovějších vynálezů všech dob.

Právě proto, že je postaven na stejném principu jako Vesmír.

Zdroj a spotřebič

Druhým velkým rozdílem mezi počítačem a Vesmírem je, že Vesmír je sám sobě zdrojem i spotřebičem.

Jeho energie se nikde neztrácí, i když se spotřebovává, ale naopak neustále roste. I když odnikud jinud než sám ze sebe energii Vesmír nečerpá.

Nemá žádné vstupy ani výstupy, energii si zachovává a buduje sám o sobě.

Počítač je oproti tomu jen spotřebič. Potřebuje zdroj energie, nějaký energetický vstup, aby mohl pracovat.

Když pracuje, nespotřebovává energii dokonale, vykazuje i určité energetické ztráty. Jeho energie neroste, a on sám ani žádnou vlastní energii nemá.

Nástroj a ovládající

Počítač také potřebuje vstup ve smyslu pokynů od člověka, který s počítačem pracuje.

Třeba skrze dotyky na klávesnici, které dávají počítači pokyny, co má dělat. Toto je třetím rozdílem vyplývajícím z linearity počítače a nelinearity Vesmíru.

Vesmír je sám sobě nástrojem i tím, kdo nástroj ovládá. Počítač je jen nástrojem v rukách člověka. Sám sebe neovládá.

Počítač jako fenomén

Počítač je fenomén dnešní doby, je téměř všude a zasahuje téměř do všech oblastí. A není to jen stolní počítač nebo notebook.

Je to i kalkulačka, chytrý mobil, automat na nápoje, navigace v autě nebo parkovací asistent, počítače, které řídí traktory a další zemědělské stroje, aby jezdily po poli efektivně…

Mezi těmi, kdo se s počítači setkávají, jsou v zásadě dva tábory.

Jedni, kteří počítače milují a jsou jimi fascinováni – ti s nimi tráví mnoho času, často počítače používají ve své práci i volném čase.

Druhým táborem jsou ti, kteří jsou počítači a jejich vlivem zneklidněni. Právě proto, že vnímají, jak obrovským způsobem tento vynález formuje naše životy.

Tito lidé se počítače bojí nebo ho dokonce nenávidí za to, co dělá s nimi, s jeho dětmi, se světem jako takovým.

Nástroj

Je potřeba zdůraznit, že počítač je skutečně jen nástroj, jak už bylo zmíněno. Nástroj třeba jako nůž.

Nůž sám o sobě nemá ani pozitivní ani negativní kvality. Je to prostě nůž, který leží kupříkladu v šuplíku v kuchyni. 

Tu kvalitu noži dává ten, kdo s tímto nožem nějak nakládá. Ten, kdo ho používá, určuje, co ten nůž bude dělat. Nůž sám o sobě nedělá nic. Prostě existuje.

Nůž můžeš použít k tomu, abys ze svého bochníku chleba ukrojil krajíc a podal ho hladovějícímu. Nůž můžeš použít i k tomu, abys jeho ostřím někomu ublížil. A stejné je to i s počítačem.

Počítač jako nástroj a sluha

Počítač sám o sobě nemá žádnou pozitivní nebo negativní vlastnost. Prostě je.

A protože počítač je sice postaven na stejném principu jako Vesmír, ale je na rozdíl od něj lineární, znamená to, že se počítač sám o sobě nikdy nemůže stát bytostí, která by se vymkla kontrole a někoho ovládala.

Počítač je vždy nástrojem a sluhou v rukách toho, kdo s ním zachází.

Počítač může tvořit a vytvářet obrovské hodnoty, ale může také ničit a vytvářet obrovské ztráty.

Skrze počítač mohou být lidé ovládáni a manipulováni. Ne počítačem, ale skrze něj.

K tomu však jsou potřeba vždy nejméně dva. Ten, kdo chce ovládat a manipulovat, a ten, kdo se ovládat a manipulovat nechá.

Formování

Je těžké ubránit se tomu, aby nás média formovala. Ale jde to.

Jednak tím, že jsme si formování vědomi a jednak tím, že si můžeme z velké části vybírat, co na sebe necháme působit.

Jaké stránky navštěvujeme, s jakými lidmi se spojujeme na sociálních sítích, jaké reklamy sledujeme, jaké volby činíme, jak jsme schopni rozpoznat manipulaci a zda jsme ochotni a schopni jí nepodlehnout.

To vše jsou výzvy, které vytvářejí podhoubí pro náš vlastní růst, který je pak vědomý a tedy svobodný.

Vždy nejvíce rosteme ve chvílích a obdobích, kdy čelíme výzvám od života.

Lidská mysl

Lidská mysl je velmi podobná počítači. Je to jen nástroj. Nástroj, který je velmi mocný a může tvořit obrovské hodnoty v rukách člověka, který si je své mysli jako nástroje vědom.

Ale může působit i destruktivně, pokud s ní člověk nezachází jen jako s nástrojem.

Mysl nejsi ty, a tedy se nemusíš s myslí a jejími obsahy identifikovat. Tvá mysl nejsi ty, ale tvá mysl je tvoje.

Patří jen a jen tobě, je derivátem tvého vědomí a tvého života. To znamená, že obsahy a neklid či hlučnost tvé mysli odráží tebe samotného.

Mysl nejsi ty, mysl je tvá, mysl je tvým odrazem. A jako každý odraz je i odraz tebe ve tvé mysli určitým způsobem více či méně zkreslený. Ale můžeš z něj vycházet, může ti poskytovat cenná vodítka. 

Není pravdou, že v mysli jsou obsahy náhodné a nevýznamné, kterých je lépe si nevšímat.

Síla mysli

Od mysli je fajn trochu poodstoupit, právě proto, abychom si mohli její obsah prohlížet a čerpat z tohoto pozorování poznání.

Mysl je ve skutečnosti nejmocnějším nástrojem rozvoje vědomí, proto jsme my, lidé, myslí vybaveni.

Žádný jiný tvor mysl nemá. I on však své vědomí rozvíjí, ovšem jiným způsobem a mnohem pomaleji. O tom třeba ale jindy.

Mysl je navíc nástrojem, kterým sami sebe programujeme. Tím, jak sami o sobě smýšlíme, jak sami k sobě ve své mysli promlouváme. Ať už jsme si toho vědomi či nikoliv.

Myšlenka je energie a energie je to, co tvoří. Afirmace jsou vědomá programování sebe sama skrze mysl.

Nemusíš se však bát negativních myšlenek. 

Můžeš si ale být vědom toho, že pokud k sobě neustále promlouváš tak, že si nadáváš a sám sebe shazuješ, sám sebe do nadávek a shazování uvězňuješ i na úrovni celé tvé bytosti.

Kdy nejvíc jsem

Cogito, ergo sum. Myslím, tedy jsem. Slavná věta, která vzešla z úst Descarta. Má svou určitou platnost, protože definuje člověka jako tvora vybaveného schopností myslet. Ale v pohledu z vyšších rovin poznání je mylná.

Nejvíc totiž jsem, když nemyslím a nepřemýšlím.

Když nemyslím a nepřemýšlím, má pozornost a tedy energie mého vědomí v té chvíli není v hlavě, v lineárních myšlenkových procesech, ale rozprostírá se v celé mé bytosti.

Tehdy nejvíce jsem. To je to, po čem toužím a nejspíše po tom toužíš i ty. Být a vnímat a prožívat a nebýt rušen obsahy vlastní mysli. Být plně zakořeněn v přítomném okamžiku.

Když už mysl nebudeš potřebovat

Ovšem k tomu vede dlouhá cesta. Cesta, na které můžeš používat mysl jako velmi cenný a efektivní nástroj, který můžeš posléze postupně opouštět.

A může se stát, že ho jednoho dne opustíš navždy. Už mysl nebudeš potřebovat. V té chvíli budeš úplně nejvíc. Budeš plně sám sebou, celou svou bytostí.

Nebudeš potřebovat myslet ani přemýšlet, protože budeš vědět. Budeš vědět a prožívat. A povedeš nádherný život.

Budeš sám sobě vesmírem plně spojitým a propojeným, tedy naprosto celistvým.

Tvá energie se nikde nebude ztrácet, odnikud ji nebudeš čerpat a přeci ji neustále budeš mít a budeš ji budovat. Budeš sám sobě nástrojem i tím, kdo nástroj ovládá.

V každém okamžiku tvého bytí budeš spojovat vědomí minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

V každém okamžiku budeš plně prožívat sám sebe i svět. Ty a svět, ty a vesmír budete jedno. A když budete jedno, budeš prožívat nekonečnou krásnou nirvánu.

Počítač jako nástroj transformace

Počítač může být v rukách vědomého člověka dokonalým nástrojem s neomezenými možnostmi.

Proto i já tento nástroj používám a používám ho k tvoření nesmírně ráda.

Počítač je dokonalý nástroj v transformaci lidstva i v globálním pohledu, protože způsobuje, že se lidé odpojují sami od sebe.

Ztrácejí spojení sami se sebou. Je to v určitém úhlu pohledu destruktivní trend, který je však podhoubím pro mocný vědomý růst.

Pro vědomé spojování se s tím, co jsme ztratili. Pro spojování se sami se sebou a se svými kořeny. A protože toto spojování a spojení je a bude vědomé, vytvoří obrovské hodnoty jak na individuální úrovni, tak globálně.

Tady můžeš krásně uvidět nelogičnost a spojitost Vesmíru. To, co je destruktivní a je zdrojem úpadku je zároveň v té samé chvíli zdrojem rozvoje a růstu.

Možnost volby a síla záměru

Vše je v pořádku tak, jak právě je. I odpojení lidí je tedy v pořádku. I z dalších důvodů.

Ty však máš a každý jeden má možnost volby. Možnost uvědomit si své odpojení a chtít to změnit.

A tvůj záměr pak  tvoří příležitosti a možnosti, díky kterým můžeš své spojení nejen obnovit, ale dokonce prohloubit. Právě proto, že si jsi toho procesu vědom.

Počítač a energetické zásahy

Počítač je dokonalý i v tom, že je možno do jeho procesů energeticky zasahovat.

Možná jsi slyšel o tom nebo máš svou osobní zkušenost, že energie člověka může počítač rušit. A nejen to, do procesů v počítači mohou zasahovat i naši jemnohmotní průvodci. 

Nedávno se mi stalo, že jedna e-mailová zpráva nebyla odeslána. Bylo to tak zvláštní, že jsem cítila, že je to zásah z vyšších sfér a další pokus o odeslání jsem již neučinila. 

Počítač ti také může ve vyhledávači zobrazit stránku, kterou jsi nikdy předtím nenavštívil a jejíž pravděpodobnost zobrazení z hlediska vyhledávacích algoritmů je mizivá. I tehdy to může být pomoc z vyšších sfér.

Ovšem je potřeba na tyto zásahy nespoléhat. Vždy spoléhej hlavně sám na sebe.

Ale můžeš se této pomoci otevřít. A když přijde, dokážeš ji pak rozpoznat a může ti přinést vědomí toho, že nejsi na své cestě úplně sám.

Že je tu kdosi, kdo ti pomáhá…

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.