Proč a jak vzniká homosexualita 

 22 června, 2021

Ariel Rea

Napadlo tě někdy, že homosexualita nemusí být doživotním stavem? Nejspíš ne, protože se o ní říká, že je vrozená. A protože jsme zvyklí o vrozených záležitostech uvažovat jako o něčem nezvratném, tak si myslíme, že s homosexuální orientací nejde nic dělat. Jen ji přijmout. Za chvilku ti prozradím, co je příčinou homosexuality. Na základě toho sám uvidíš, že homosexualita nemusí být trvalý a nezměnitelný stav. Současně ti prozradím, co je podstatou sexuálního vzrušení.

Co je homosexualita

Homosexualita je preference sexuálních a životních partnerů stejného pohlaví.

Když preferuješ jako partnera osobu stejného pohlaví, není možné, abyste se přirozeně rozmnožovali, tedy měli děti. Z toho je jasné, že toto ve své podstatě není přirozený stav. Protože jde proti pokračování života.

Jak se na homosexualitu díváme

Od doby, kdy byli homosexuálové "léčeni" nejrůznějšími metodami, které je měly "napravit", jsme se posunuli do doby, kdy je homosexualita všeobecně přijímaná jako varianta přirozené sexuální orientace.

Je to pro homosexuály mnohem  lepší společenské nastavení. Už nejsou tolik stigmatizováni a pronásledováni, ale ve své podstatě těm, kteří by toužili a mohli svou orientaci změnit na přirozenou, zavírá dveře.

Proto tu píšu tento článek.

  • Aby otevřel obzory těm, kteří jsou na toto otevření obzorů sami připraveni.
  • Aby ukázal to, že můžeme mnoho změnit, pokud porozumíme tomu, proč a jak to vzniklo.
  • A v neposlední řadě i proto, aby ukázal hlubší proudy, které ovlivňují lidskou sexualitu a její prožívání.

Jak homosexualita vzniká

Homosexualita vzniká na podkladě velmi hlubokého zranění spojeného s pohlavní identitou. Zranění, které je nějakým způsobem spojené s osobami opačného pohlaví.

Toto zranění pak způsobuje určité silné vnitřní zamrznutí právě vůči příslušníkům opačného pohlaví. Toto vnitřní zamrznutí se pak projevuje tím, že daný člověk necítí přitažlivost vůči lidem opačného pohlaví a ani s nimi neprožívá intenzivní sexuální vzrušení.

Navazování vztahů nebo sexuálních kontaktů s osobami stejného pohlaví je pak určitým přirozeným vyústěním tohoto stavu. Každý člověk totiž ze své podstaty touží po lásce a naplňující sexualitě. Člověk, který neprožívá s osobami opačného pohlaví vzájemnou přitažlivost a sexuální vzrušení, pak láskyplný a sexuální vztah navazuje s lidmi stejného pohlaví.

S partnerem stejného pohlaví se tento hluboce zraněný člověk cítí bezpečněji. Není zamrznutý, jeho energie volněji proudí a tvoří sexuální vzrušení.

Jak vzniká sexuální vzrušení

Prožitky sexuálního vzrušení vznikají na podkladě velkých vnitřních pohybů životní energie. Čím je člověk uvolněnější, tím jeho energie může více a volněji proudit.

Já sama jsem zažila i chvíli, kdy jsem cítila příjemné vzrušení v oblasti pohlaví ve chvíli, kdy jsem se vydávala na dobrodružnou cestu do zasněženého horského lesa. Většinou cítívám vzrušení v duši nebo v srdci, ale v této situaci jsem to prožívala takto.

Také cítívám vzrušení v sauně, kde mě horko vede do těla a mocně působí na rozproudění mé životní energie. Stává se mi to i při nahém slunění, kdy mě slunce příjemně prohřívá, zakotvuje a zároveň energeticky oživuje.

Tyto mé zkušenosti jsou důkazem, že vzrušení je skutečně záležitostí velkých vnitřních pohybů životní energie, ať už je tím spouštěčem cokoliv.

Co je důsledkem zamrznutí části životní energie

Naopak v případě vnitřního zamrznutí životní energie mohutně neproudí a vzrušení nevzniká.

Toto je důvodem toho, proč homosexuální lidé neprožívají vzrušení s osobami opačného pohlaví. Ale navíc je důvodem i toho, proč někteří heterosexuální lidé neprožívají svou sexualitu jako vzrušující, živoucí, pulsující a naplňující. Prožívají sexualitu vlažnou, která jim nepřináší potěšení, radost a rozkoš.

Toto se děje o něco častěji ženám než mužům, a to z podstaty ženství a podstaty a hloubky ženské sexuality. Ale o tom třeba někdy příště.

Jen tu pro ilustraci zmíním, že zamrzlí lidé pak sexuální spojení příliš nevyhledávají, protože jim nic moc neříká. A to se děje proto, protože při sexuálním spojení neprožívají žádné zvláštní vzrušení ani vyvrcholení (anorgasmické jsou mnohem častěji ženy). Není to však něco, co by nebylo možné změnit. Ovšem příčin neproudící životní energie může být celá řada, nemusí to být jen zranění, a je potřeba s nimi pracovat.

Jak práce na vnitřních překážkách rozvíjí sexualitu

Z toho vyplývá i to, že člověk, který odstraňuje a rozpouští vnitřní překážky, které brání proudění jeho životní energie a zároveň se přiměřeně zakotvuje do těla, postupně začne prožívat intenzivněji nejen svůj život jako takový, ale i svou sexualitu.

Jak žitá a rozvíjená sexualita podporuje spiritualitu

Pokud svou sexualitu skutečně žiješ, pak se mohutně zakotvuješ a zároveň rozvíjíš. Spiritualita a sexualita jsou totiž spojené nádoby, které se vzájemně plní, podporují a potencují. Tedy pokud jde obojí ruku v ruce. Pokud žiješ a rozvíjíš svou spiritualitu a zároveň i svou sexualitu.

Co způsobuje pohyb energií mezi mužem a ženou

V přirozeném stavu mezi mužem a ženou vznikají silné pohyby energií. Děje se to na podkladě vzájemné přitažlivosti způsobené opačnou polaritou. Na podkladě toho, že muž a žena jsou vzájemné protipóly. Polaritu si můžeš představit jako přitažlivou sílu mezi dvěma magnety, které k sobě přiblížíš opačnými póly. Muž je ve své energetické podstatě plus a žena je ve své energetické podstatě mínus.

Čím je žena více ženská a čím je muž více mužský, tím tvoří silnější protipóly a dochází k větším pohybům energií mezi nimi. Prožívají spolu silnější přitažlivost a větší sexuální vzrušení.

Do pohybů energií se samozřejmě promítá i míra vzájemné komplementarity duší a určitou měrou i fyzická podoba, ale mužsko-ženská polarita bývá tím největším hybatelem.

V homosexuálním páru je vždy jeden více ženský a druhý více mužský

Možná sis všiml, že v homosexuálním páru je vždy jeden více v ženské energii a druhý více v mužské energii. A je jedno, jestli mluvíme o mužích nebo o ženách.

V lesbickém páru je vždy jedna žena svým vyzařováním více mužská, ta tvoří mužský pól, druhá žena je svým vyzařováním více ženská, je více ukotvena ve svém ženství, a ta pak tvoří ženský pól.

U gayů je vždy jeden muž vyzařováním více ženský, ten tvoří ženský pól, druhý muž je více zakotven ve svém mužství, má více mužské vyzařování a tvoří mužský pól.

Tímto je zajištěno, že mezi těmito dvěma homosexuálně orientovanými lidmi vzniká polarita a pohyby energií. A výše ses již dozvěděl, že pohyby energie jsou tím, co tvoří prožitky přitažlivosti a sexuálního vzrušení.

Homosexuální sexualita je vlažnější

Jenže možná už vidíš, že homosexuální lidé z podstaty věci prožívají mnohem vlažnější sexualitu než jak by ji prožívali, kdyby byli heterosexuální. Aby nedošlo k nějakému zkreslení, teď nesrovnávám různé lidi mezi sebou, ale intenzitu sexuality u jednoho a téhož člověka ve fázi homosexuality a heterosexuality.

K vlažnějšímu prožívání sexuality homosexuála jsou dva důvody.

1. hluboké zranění způsobuje zamrznutí části energie

Tedy má daný člověk schopnost rozproudit jen menší část energie, jen tu, která není uvězněna ve zranění. Proto je jeho potenciál prožívat vzrušení a rozkoš tímto zraněním omezený a ve svém důsledku nevyužitý.

2. mezi lidmi stejného pohlaví je menší polarita

Na to nasedá to, že mezi dvěma ženami nebo mezi dvěma muži, byť by byli jedinci tvořící homosexuální pár sebeženštější a sebemužštější, bude vždy proudit méně energie než mezi ženou a mužem. Je to prostě faktor daný pohlavím, který se nedá pominout.

Co s tím?

Jak již možná vidíš, homosexualita je porucha na podkladě hlubokého zranění, které způsobuje změnu sexuální preference, která se projevuje jako homosexualita. 

Homosexualita není nemocí, ale přitom je možné ji vyléčit. A to tehdy, když se vyléčí hluboké zranění, které ji způsobilo.

Odkud toto zranění pochází

1. Toto zranění může pocházet ze současného života daného člověka. Pak se člověk homosexuálním nenarodí, ale během života se jím stává. Nejčastěji to bývá v období raného dětství, kdy jsou lidské bytosti nejvíce otevřené a zranění zasahují nejhlouběji.

2. Zranění způsobující homosexualitu může pocházet z prenatálního období. Tedy z doby, kdy se lidská bytost sice teprve tvoří a zraje, ale už vnímá a může prožívat bolest, strach i traumata.

3. Zranění může pocházet i ze života některého z rodičů či vzdálenějších předků. V případě, že toto zranění není léčeno a je tak velké, že se předá a způsobí velké vnitřní zamrznutí vůči příslušníkům opačného pohlaví. Tedy toto zranění není zraněním, které by daný homosexuální člověk sám prožil, ale je mu předáno a do něj hluboce zapsáno.

V případech 2 a 3 se homosexualita projevuje jako vrozená.

Homosexualita versus homosexuální chování

Od homosexuality je potřeba rozlišovat homosexuální chování. 

Homosexuální chování je taková nouzová varianta, která se děje při omezené možnosti sexuálního styku s člověkem opačného pohlaví. 

Typicky se objevuje třeba ve vězení. Uvěznění muži nebo ženy se pak sexuálně stýkají s jedinci stejného pohlaví. Ale pokud by měli jinou možnost, zvolili by si jako sexuálního partnera osobu opačného pohlaví, se kterou přirozeně prožívají větší sexuální přitažlivost a vzrušení.

Jak zacházet s těmito informacemi

Prosím tě o to, abys ses na základě tohoto článku nestal člověkem, který bude všem homosexuálním lidem povídat o tom, co je příčinou jejich odlišné orientace, a že se mohou léčit.

Sexualita je totiž velmi citlivé téma. A hluboce zranění lidé, kteří vytvářejí homosexuální vztahy, si ve svém životě velmi pravděpodobně prošli již mnoha těžkými situacemi.

Možná mnoho let zakrývali svou sexuální orientaci, možná je stálo mnoho sil, sami sebe vůbec přijmout. Natož pak svou homosexualitu otevřeně žít. Někteří jsou možná šťastní, že vůbec nalezli vhodný protějšek a zakotvili ve vztahu. Možná už nemají sílu ani chuť svou situaci měnit. Těmto lidem by nevyžádané informace mohly přinést jen znejistění a prohloubení utrpení.

Komu tyto informace prospějí a komu ne

Vnímej proto každého takového jednotlivého člověka a to, zda se sám ptá nebo zda by mu informace o příčině homosexuality mohly přinést užitek.

Rozhodně tyto informace nemusíš tajit, jen buď vědomý a rozlišuj. Možná potkáš někoho, kdo bude toužit svou situaci změnit a bude ochoten a připraven nořit se do svých hlubin a pracovat na svých zraněních. Ten pak velmi pravděpodobně z otevřených obzorů získá.

Ten však, kdo není nastaven, připraven a ochoten sám se sebou pracovat, tomu může nevyžádaná informace o příčině homosexuality ublížit.

Další příčiny homosexuality nevylučuji

V tuto chvíli nedokážu nahlédnout, jak je to s homosexualitou zvířat, o které se píše a mluví. Proto ani v tuto chvíli netvrdím, že hluboké zranění spojené s pohlavní identitou a člověkem opačného pohlaví je na 100% a vždy důvodem u všech homosexuálních lidí. Je tu určitý prostor i pro jiné příčiny.

O co se opírá mé tvrzení o příčině homosexuality

Můj vhled do příčiny homosexuality není nějakým výkřikem.

Opírá se o hluboké porozumění životu i sexualitě, a také o pozorování konkrétního životního příběhu jednoho člověka z mého okolí. 

Navíc jsem zachytila pár příběhů, které hluboké zranění jako příčinu homosexuality potvrzují. Jsou to homosexuální lidé, kteří po uzdravení určitého hlubokého zranění změnili svou sexuální orientaci - začali cítit přitažlivost k opačnému pohlaví a heterosexuálně žít.

K tématu

Pokud tě zajímá podstata ženy a muže i to, jak je možné posilovat a rozvíjet své ženství nebo mužství, a tak si umožnit intenzivnější a hlubší prožívání sexuality, je tu pro tebe článek Nejhlubší principy ženy a muže a jak s nimi pracovat.

A k pohybům energií mezi ženou a mužem a sexualitě se dozvíš i v článku Co mají společného hory a ženské prsy a jak s tím souvisí mniši.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.