Nejhlubší principy ženy a muže a jak s nimi pracovat 

 8 ledna, 2021

Ariel Rea

Přichází čas, kdy mnoho lidí cítí, že se vzdálili své přirozenosti v mnoha oblastech, a to i v oblasti svého ženství nebo mužství. Nemusí být vůbec snadné hledat cestu zpět, pokud nemáš nějaké jasné navigační značky, které by ti pomáhaly jít tím správným směrem. 

Co ti dá tento článek

Tento článek ti jasnou navigaci dá. Ukáže ti, na jakých principech stojí mužství a ženství. I jakým způsobem můžeš s těmito principy sám pracovat.

A nejen že ti dá jasnou navigaci k návratu ke tvé přirozenosti v této oblasti, navíc ti pomůže porozumět opačnému pohlaví. Díky těmto principům si můžeš mnoho uvnitř sebe vysvětlit, a tak porozumět odlišnostem mezi muži a ženami. I důvodům, proč mezi nimi dochází k neporozuměním v některých oblastech.

Protipóly a polarita

Žena a muž jsou stvořeni k tomu, aby se ve vzájemných protipólech dokonale doplňovali. A díky pohybu energií mezi těmito jejich protipóly prožívají vzájemné setkání jako vzrušující. Pohyb energií mezi nimi, mezi jejich protipólnými kvalitami je totiž podkladem a důvodem mužsko-ženské polarity. Polarity, která je mocnou silou vzájemné přitažlivosti mezi mužem a ženou.

Pokud žiješ v souladu se svým tělesným určením, se svým pohlavím, pokud žiješ ty nejhlubší principy svého pohlaví, vše kolem lásky a sexuality ti mnohem lépe funguje. Nepřemýšlíš nad tím, prostě to žiješ. Je to intuitivní a instinktivní.

Zdrojové principy ženy a muže

Nejprve ti ukážu ty nejdůležitější principy přehledně v tabulce, abys mohl spatřit, jak dokonale muž se ženou k sobě pasují a patří. Jak jednotlivé principy mezi sebou dokonale korespondují a jsou podkladem toku energií mezi nimi a tím i prožívané vzájemné přitažlivosti.

Vždy v jednom řádku nalezneš oba protipólné principy.

ŽENA

vnitřní síla - síla lásky

nekonání - prožívání

emoce

měkkost

poddajnost

bezbřehost

rozptýlenost

proměnlivost, nelineárnost

láska ji otevírá sexualitě

hnací síla je láska

touží být zbožňována

touží být krásná

je pocitová

MUŽ

vnější síla - fyzická síla a sexualita

konání - akce

myšlenky

tvrdost

pevnost

ohraničenost

zacílenost

stálost, lineárnost

sexualita jej otevírá lásce

hnací síla je sexualita

touží imponovat

touží být silný

je vizuální

Žádný z těchto principů není lepší a žádný není ani horší. Žádný z těchto principů není cennější nebo hodnotnější než druhý. Jsou prostě jen jiné. A jsou všechny dokonalé tak, jak jsou. Proto i žena a muž jsou jiní a nikdo z nich není z titulu svého pohlaví lepší nebo horší. Oba jsou ve své přirozenosti dokonalí.

Důležité vysvětlení k principům ženy a muže

Teď tu vložím malou poznámku, aby tyto principy nebyly mylně chápány. Setkala jsem se s tím, že fyzičnost a sexuálnost muže byla vnímána jako něco méně než láskyplnost ženy.

To, že muže definuje fyzická síla a sexualita neznamená, že by muž neprožíval a nedával lásku. Znamená to, že fyzická síla a sexuálnost je principem, na níž je vystavěna jeho existence. 

Já osobně mužskou energii miluji a nevnímám muže jako méně hodnotné. Raduji se z jejich odlišnosti a protipólnosti.

To, že je žena láska, je její princip. Rozhodně ne každá žena dnes něco takového skutečně žije. Ostatně i proto je tu tento článek. Kdyby všichni žili své principy, nebyl by potřeba.

Ženy v sobě zase mívají větší temnotu než muži, ženy bývají častěji manipulátorkami. Muži jsou v tomto přímočařejší. Ovšem žena skutečně žijící své principy je čistá a manipulovat netouží.

Vidíš, že skutečně není jeden ani druhý lepší ani horší.

Kde se principy projevují

Všechny tyto principy se projevují na mnoha rovinách a je možné je pozorovat na úrovni fyzické, energetické i duševní. Pokud jsou plně vyjádřeny ve všech rovinách, daný člověk je vnímán jako velmi souladný a hodně ženský nebo mužský (dle konkrétního pohlaví).

Pokud sis přečetl své principy a nějaký se ti nelíbí, cítíš nějakou nevoli nebo nespokojenost, někde ti to brnká na nějakou strunu a možná se ti právě ukazuje téma, které by potřebovalo tvou péči.

Teď se podíváme na to, jak s těmito principy můžeš pracovat.

Jak pracovat se zdrojovými principy

Tyto principy jsou dány tvou fyzickou podobou, tělem, do kterého ses zrodil. Toto fyzické tělo má své energetické charakteristiky, z nichž některé vyvěrají právě z tvého pohlaví. Z toho, zda jsi ženou nebo mužem.

Proto tyto principy v hlubinách své bytosti máš. Pokud cítíš, že jsi ztratil kontakt se svým ženstvím nebo mužstvím, znamená to, že jsou tyto principy někde schované. Že jsou někde zastrčené a neprojevují se. Může tomu tak být z mnoha důvodů a u každého člověka jsou ty důvody jedinečné, dané jeho osobní historií, tím, co prožil. Ať už v tomto životě, či v životech minulých.

Konstruktivní přístup

Je lepší nejprve začít tyto principy v sobě objevovat a více se na ně ladit, než pátrat po všech důvodech, proč jsou schované. Vše je propojené, takže práci s nimi se stejně nevyhneš, ovšem tvá cesta bude mít nějaký jasnější směr a i určitou kontinuitu. Nezahrabeš se a neztratíš se v jednotlivostech. Ty důvody se ti potom budou ve vhodných chvílích samy ukazovat a zvědomovat a budou se stávat konkrétními tématy, na kterých můžeš pracovat.

Možná bude potřeba, aby ses vzdal nějakých svých mylných přesvědčení nebo prohlédl nějaké iluze. Možná budeš potřebovat pracovat se svými strachy a/nebo zraněními. Možná budeš potřebovat postupně přestat živit některé své vnitřní konflikty nebo boje. Vše tě ale povede do většího souladu a budeš z toho těžit na mnoha úrovních, nejen v oblasti své sexuální identity.

Síla uvědomění

A protože tyto principy v sobě máš, není potřeba je do sebe nějak implantovat. Stačí si je uvědomovat. V konkrétních událostech, projevech a souvislostech. Pak tyto principy nebudou jen slova z článku, který sis přečetl, nebudou nějakou znalostí či vědomostí, ale budou tvým vlastním poznáním. Už nebudou beztvaré, bezobsažné a nekonkrétní, nýbrž budou nabývat zcela konkrétních podob. A o to jde.

Každý jsme jedinečnou bytostí se svou jedinečnou esencí - souborem vnitřních kvalit. A proto se i principy ženství a mužství u každého projevují trošku jinak. Nabírají různorodé konkrétní podoby, kvality. Proto jen ty sám můžeš své ženství nebo mužství v sobě objevovat.

Síla inspirace

Můžeš se ale i inspirovat. Pokud tě někdo svým ženstvím nebo mužstvím osloví, můžeš do sebe nasávat tyto kvality. Nasávat = vdechovat. Nadechnout = inspiro. Odtud inspirace.

Inspirovat se někým znamená pustit do sebe jeho vyzařování a procítit ho v sobě. Objevit, kde to rezonuje a proč to rezonuje. Co konkrétně tě v dané chvíli oslovuje. A pak už hledat a nacházet své jedinečné vyjádření v této oblasti. Potom to není kopírování ani napodobování, je to skutečně tvé.

Můžeš si uvědomovat, co konkrétně se ti na daném člověku, který tě svým ženstvím nebo mužství oslovil, líbí. Pravděpodobně to samé budeš mít v sobě i ty sám. I když třeba vyjádřené malinko jinak nebo v jiné síle.

Zkoušet a zakoušet

Můžeš i zkoušet. Zkoušet různé vnitřní polohy nebo přístupy, a tak zakoušet, která je ti nejbližší, která ti nejvíce sedí, kde cítíš nejmenší drhnutí nebo pnutí. Možná napoprvé neprojevíš a neobjevíš tuto kvalitu v jejím plném vyjádření, ale posuneš se o kus blíže ní. A takto můžeš postupovat krok po kroku, až se propracuješ tam, kde to bude krásně plynout. Kde to půjde hladce, po srsti. V konkrétních událostech, projevech, situacích.

Zhmotňovat

To nejdůležitější a nejmocnější je si všímat a uvědomovat. A pak své objevy a uvědomění projevovat v hmotné realitě. Skrze sebe. Konkrétně.

Je to proces

Nečekej, že se vše změní mávnutím kouzelného proutku. Tvůj návrat k ženství nebo mužství či cesta k většímu tvému sebevyjádření v této oblasti je proces. Cesta malých krůčků, které v souhrnu udělají velkou změnu. Když budeš trpělivý a vytrvalý.

Vnitřní překážky

A nečekej ani, že vše půjde jako po másle. Možná ty sám budeš muset překonávat nějaké své vnitřní překážky k tomu, abys sám sebe prožíval přirozeněji a v souladu se svými principy. Každá změna vyžaduje počáteční investici. Určité odhodlání pouštět se na neprobádaná území, překonat pohodlnost vyjetých kolejí.

Překážky v partnerském soužití

A možná budeš muset překonávat i překážky vyvěrající ze soužití s tvým životním partnerem. Ve vztahu dvou lidí se vždy ustálí určitá rovnováha a pokud se budeš vracet více ke svému přirozenému vyjádření, vytvoří to určitou změnu v dynamice tvého vztahu.

Pokud jsi žena a půjdeš cestou ke své ženskosti, vytvoříš prázdný prostor, kam může expandovat tvůj muž a tím se stávat více mužem. Ovšem nemusí to být vždy jednoduché. Bude muset jít víc do konání a akce a nějaký čas mu může trvat, než to objeví a než se s tím sladí.

Pokud budeš cítit, že má konat, ne vždy je užitečné mu to ventilovat. Protože žena, která diriguje muže, popírá svůj ženský princip a muže pošlapává. Mohou nastat situace, kdy to bude nutné, doporučuji však vždy zvažovat, zda se o takovouto situaci jedná.

Vytvořit prostor pro muže

Cítím, že mnoho žen by rádo vedle sebe  mělo skutečného muže. K tomu však muž musí mít prostor. A je to vždy jeho svobodná volba. Když žena na muže tlačí, tak mu v jeho progresu a expanzi brání. Ať už to je tlak tehdy, kdy od něj očekává, chce nebo vyžaduje nějakou akci, či ať už to je nějaký její vnitřní tlak na to, aby se změnil.

Vím, že to nemusí být pro ženu v mužském nastavení snadné, ale to je právě ta cesta konkrétních kroků. Kroků, kdy žena přestává muže dirigovat, kdy mu ve svém vnitřním nastavení vytváří svobodný volný prostor a kdy mu důvěřuje. Kdy žena nekoná a prožívá.

Tlak muže dobývajícího svůj prostor

Pokud jsi muž a budeš se vracet ke svému mužství, budeš pomyslně dobývat více prostoru pro sebe. Tvá žena bude tou, kterou to bude přirozeně tlačit, aby se stáhla z mužských kvalit více do své ženskosti. I jí to může nějaký čas trvat a nemusí jí to být vždy příjemné.

Důležitost vzájemné komunikace

Proto je velmi důležité, abys o těchto svých vnitřních změnách se svým partnerem mluvil. Aby on věděl, co se děje, a aby tomu mohl porozumět. Protože tvé vnitřní změny a jejich konkrétní projevy ve tvém životě na něj budou mít vliv. Tím větší vliv, čím více jsi vzdálen svým principům a čím lépe a rychleji se ti bude dařit se k nim vracet.

A nelze ani vyloučit, že se tvůj vztah rozpadne. Nebo ho sám ukončíš. Stane se to ale jen tehdy, pokud tvůj vztah nebude vystavěn na pevných základech.

Pokud se žena a muž skutečně milují, dokáží spolu překonat všechny překážky.

Pár konkrétních poznámek

Teď pro tebe jen pár konkrétnějších poznámek k principům ženy, protože vnímám, že hlavně ženy se potřebují vracet samy k sobě. Tím zcela automaticky a přirozeně ponechají větší prostor mužům být muži.

Tvrdost a měkkost

Dnes vidím, že mnohé ženy jsou velmi vzdáleny svému ženství. Jsou tvrdé. Chodí si posilovat svaly do posilovny místo toho, aby se věnovaly třeba tanci, který je pro ženu naprosto úžasným způsobem, jak o sebe může pečovat. Tanec nádherně podporuje ženskost.

Můžeš si všimnout, že ženy kulturistky, i když mají třeba pěkné rysy, jsou ve tváři velmi tvrdé, mužské. V jejich tvářích se zračí dřina spojená se zvedáním činek a dalšího nářadí. Žena tu není pro fyzickou dřinu, i když ji dokáže zvládnout. Fyzická dřina je parketa muže. Fyzická dřina muže zoceluje, vytvrzuje, zpevňuje. Ženino ženství velká fyzická dřina devastuje. Žena je ze svého principu měkká. Ne rozbředlá, ale měkká.

Ženská sebehodnota a emancipace

Ženy zastávají typicky mužské záležitosti nebo profese v touze se mužům vyrovnat. Jsou z nich třeba svářečky jako ve filmu Flashdance. A přitom se žena muži vyrovnat nemůže. Ona je mu rovna. A to, že se mu snaží vyrovnat, svědčí o její nízké ženské sebehodnotě.

Žena ve svém přirozeném nastavení netouží být jako muž. Ona ví, že když bude jako muž, bude ztrácet své ženství a bude se tím vzdalovat sama sobě. Také bude méně přitahovat muže a bude s mužem prožívat menší vzrušení. 

Ženská emancipace už zašla příliš daleko. Byla přirozenou fází ve vývoji ženství, které bylo zneuznané, znehodnocené a znevážené. Již však nastává čas, kdy je potřeba přehodit výhybku zase směrem k návratu k ženství, protože prostor, který bylo potřeba vydobýt, už tu je.

Tlak na výkon ničí ženskost

Ženy jsou dnes všeobecně lapeny do kolotoče výkonu, který je tím hlavním, co se žádá. Kvantita, výkon, výsledky. To jsou plně mužské principy a kvality a ženám nesvědčí. Žena je láska, žena je esence vnitřního bohatství. Když je žena nucena do výkonu, nemůže projevovat svou plnou ženskost. A tak ji postupně plíživě ztrácí.

Síla poddajnosti

To, že je žena poddajná, není její slabost. Je v tom její síla. Právě žena, která je uvnitř sebe silná, se dokáže poddat v té správné chvíli. Životu, síle zrození při porodu svého dítěte, muži při milování... Poddat se není rezignovat, poddat se není prohrát. Poddat se znamená otevřít se síle, která je mocnější. Přivítat ji a říct: "Tak pojď, já se ti dávám, tvoř skrze mne."

Proměnlivost a stálost

Proměnlivost ženy je to, co je pro muže vzrušující záhadou. S proměnlivou ženou se muž nenudí. Ona ho dokáže vždycky překvapit. Je to pro něj někdy náročné, ale muži ve svém životě bytostně potřebují zažívat výzvy. A taková proměnlivá nelineární žena, to je velká výzva.

A pokud taková žena umí pracovat se svou emocionalitou tak, že skrze ni muži neubližuje a ani ho nemanipuluje, muž necítí takovou potřebu vyhledávat dobrodružství s jinými ženami. Vždyť život s touto ženou je plný dobrodružství.

Žena, která je stále stejná, je přečtená, poznaná, předvídatelná, a postupně muži zevšední. Stane se součástí domácnosti. Přestane být vzrušující. A žena je stejná tehdy, když je vzdálena svému ženství. Protože stálost je principem muže. 

Ovšem pozor. Žena, která je ve svých principech, se proměnlivou nedělá, ona proměnlivou je. Zase se zde promítá princip nekonání.

A protože muž je stálý, vzrušuje ho proměna. Aktivuje jeho energii a osvěžuje ho. Žena zase ve své proměnlivosti ráda hledá záchytný bod ve stálosti a stabilitě muže. Muže, který může být ženě přístavem, kde ona může zklidňovat své vlny a načerpávat síly do dalších proměn.

Další konkrétní doplnění k principům

A zde najdeš více k jednotlivým principům: u některých principů tě odkážu na místa, kde jsem se již jimi zabývala - najdeš tam link, kterým skočíš na konkrétní místo stránky O mně 1 nebo O mně 2 nebo tě odkážu na článek, kde se tímto principem zabývám. A k těm ostatním principům najdeš text přímo zde níže.

Nekonání - prožívání / konání - akce

+ Vnitřní síla - láska / vnější síla - fyzická síla

-  něco o těchto principech najdeš na stránce O mně 1, v místě, kde se věnuji blíže ženské a mužské přirozenosti v kontaktování a seznamování a důvodům krize mužství. Můžeš tam přeskočit kliknutím ZDE.

Měkkost / tvrdost

+ Poddajnost / pevnost

- něco k těmto principům najdeš v článku Co mají společného hory a ženské prsy a jak s tím souvisí mniši. Pokud chceš skočit přímo na to místo, klikni ZDE.

Bezbřehost / ohraničenost

+ Pocitovost / vizuálnost

- k těmto principům najdeš více na stránce O mně 2, v místě, kde se blíže věnuji milování mezi mužem a ženou. Můžeš tam přeskočit ZDE

Rozptýlenost / zacílenost

 - muž je v principu více zacílený. Vyhovuje mu proto soustředit se plně na jednu věc a dělat ji s maximálním nasazením.

Žena je více rozptýlená mnoha směry. Lépe zvládá věnovat se dlouhodobě více úkolům najednou. Lépe zvládá kupříkladu v jednu chvíli dohlížet na dítě, zároveň vařit a ještě u toho třeba uklízet. Každému z těchto úkolů věnuje proměnlivé množství své energie podle toho, kolik je kde zrovna v dané chvíli potřeba.

Ne že by muž nezvládl to, co žena a ne že by žena nezvládla to, co muž. Ovšem toto zvládání mimo rámec svých přirozených principů vyžaduje od každého mnohem větší nasazení a více energie než tehdy, jsou-li ve svých přirozených principech.

Emoce / myšlenky

- žena je díky svému většímu ukotvení a spojení s existencí více emotivní. Vnitřní pohyby její energie jsou díky silnějším kořenům a její větší vnitřní síle větší. Muž je v principu o něco méně ukotven a spojen s existencí, proto je více myšlenkový. Je více v hlavě. 

Proč je žena více ukotvená než muž, najdeš na stránce O mně 1 v místě, kde se věnuji nahotě. 

Můžeš tam přeskočit kliknutím ZDE.

Proměnlivost, nelineárnost / stálost, lineárnost

- díky tomu, že žena prožívá větší vnitřní pohyby své energie a také díky menstruačnímu cyklu s velkými vnitřními proměnami je proměnlivá a nelineární. Je cyklická a více ve vlnách. Muž je mnohem stálejší, neprožívá hormonální změny jako žena a také díky své myšlenkovosti a méně vyjádřené emocionalitě je více stálý a více lineární.

Láska ji otevírá sexualitě / sexualita jej otevírá lásce

+ Hnací síla je láska / hnací síla je sexualita

- u ženy právě díky jejímu principu vnitřní síly - lásky je její nejsilnější hnací silou láska.

K tomu, aby se mohla žena muži sexuálně otevřít, potřebuje k němu cítit lásku.

Muž je díky své vnější síle - fyzické síle více poháněn sexualitou, protože je více spojená s fyzičnem, s tělem.

K tomu, aby mohl rozvíjet svou lásku k ženě, potřebuje se s ní fyzicky milovat.

To je důvodem, proč muži obecně touží po ženách, které jsou smyslné a vášnivé, po ženách, které se rády milují. Žena, která má ráda milování, totiž přijímá sexuálnost muže. A nejen že ji přijímá, ona se z ní raduje. Tím muže přijímá v jednom z jeho nejhlubších principů. Muž ve své hloubi touží, aby byla jeho sexualita ženou přijata a milována. Protože tak žena přijímá a miluje jeho samého.

Touží být zbožňována / touží imponovat

- zde je jasná akce muže v souladu s jeho principem - když touží imponovat, koná. Koná něco, co ženu osloví, ohromí. I samečkové v přírodě jsou převážně těmi, kdo usilují o samičku tím, že před ní předvádějí své kvality v boji nebo jiným způsobem.

Muž rád ženě imponuje tím, co dělá nebo tím, co dokázal nebo dokáže. Rád před ženou vyjeví své úspěchy, ať už na jakémkoliv poli či kolbišti. Nebo ji rád ohromuje jiným způsobem. Nějakou akcí.

Když je žena zbožňována, nekoná. Muž zbožňuje ženu - pomyslně k ní pokleká a vzhlíží k ní jako k bohyni. Je to zase akce muže v souladu s jeho dalšími principy. Žena je zbožňována skrze to, čím je. Skrze to, že je ženou dávající lásku, ženou dávající život dítěti, ženou dávající sebe muži při milování, ženou tvořící teplo domova. Ženou nekonající, tou, skrze niž se děje.

Touží být krásná / touží být silný

Je prožitková / je vizuální

- žena ze své přirozenosti touží být krásná. Ráda se zdobí. Ví, že krása povznáší a léčí. Žena cítí radost, když se cítí být krásná.

Dokonale to koresponduje s vizuálností muže. Když je totiž žena krásná, může zaujmout muže. A může ho povznášet. Protože ten je vizuální. Rád se na ženu dívá a její podoba ho může silně vzrušovat. Ostatně proto existují pánské časopisy s nahými ženami. Nejspíše bude o dost méně žen, které by si koupily časopis s nahými muži.

Muž oproti tomu cítí radost, když cítí sílu svého těla. Když se cítí být silným a mocným. Když se cítí být neporazitelným.

Krásně to koresponduje s pocitovostí ženy, která ráda zakouší mužovu sílu. Třeba při milování s ním. Žena ze svého principu miluje třeba to, když ji muž zvedne a odnese na místo, které zvolí pro jejich milování. Tehdy může žena intenzivně zakoušet a prociťovat jeho fyzickou sílu, sílu jeho paží a dalších svalů a velmi ji to vzrušuje. 

Jak vidíš, vše je propojeno a vše spolu úzce souvisí. Proto je to dokonalé tak, jak to je. Ovšem my to takto nevidíme, když jsme spoutáni iluzemi, vnitřními konflikty, strachy a zraněními.

Pošlapání muže

Byla jsem svědkem situace, kdy na letišti u karuselu s kufry žena nemilosrdně pošlapala muže. Byla to partnerská dvojice a muž chtěl ženě její jedoucí kufr z pásu sundat. Ona ho odstrčila s tím, že si ten kufr přeci dokáže sundat sama.

Soucítila jsem s tím mužem, protože ona ho svou akcí znehodnotila a možná i zranila. V té chvíli přebrala jeho princip a zabránila mu, aby se mohl vyjádřit jako muž. Chtěl pomoci ženě s těžkým kufrem. Ona mu nedovolila, aby mohl být mužem.

A přitom je to tak krásné, když je muž galantní. Když takto projevuje ženě svou úctu. A žena projevuje svou úctu k muži tak, že s potěšením přijímá jeho galantnost a pomoc. Oba vzájemně následují své principy a jejich energie spolu tančí.

Čas změny

Je čas přestat v sobě živit křivdy uplynulých věků, kdy se muži a ženy vzájemně zraňovali. Kdy zranění muži nenáviděli ženy, a proto je znásilňovali. Kdy zraněné, znásilněné ženy nenáviděly mužství svých synů, a proto je zraňovaly a manipulovaly svými silnými emocemi.

Je čas vyléčit svá osobní, rodová i kolektivní zranění. Je čas přestat předávat našim dětem tohle dědictví minulosti.

Je čas rozkvést ve své přirozenosti a radovat se z toho, že žijeme ve světě, kde ženy a muži spolu prožívají vzrušující setkání. Že žijeme ve světě, kde můžeme se svými protipólnými protějšky prožívat a tvořit mnoho krásného.

Přehled principů ke stažení a tisku

A aby ses mohl lépe ladit na své principy, vytvořila jsem pro tebe přehled principů ženy a muže formou pdf souboru, který si můžeš vytisknout. Je to jedna strana formátu A4 na výšku a můžeš si ji dát třeba na ledničku nebo k počítači. Na obrázku níže je zmenšená podoba souboru. Stačí když na obrázek klikneš a soubor se ti otevře v novém okně, kde si jej můžeš stáhnout nebo rovnou vytisknout - použij ikonky v pravém horním rohu. A kdyby ti A4 nevyhovovala, můžeš si jej vytisknout zmenšený a vystřihnout.

Aktualizace k 13.1.2021

Cítím, že je potřeba ještě doplnit pár informací k ještě lepšímu uchopení práce se zdrojovými principy. 

Zdrojové principy a energie

Tyto nejhlubší principy, které zde nalézáš, jsou principy zdrojovými, ze kterých vyvěrá existence ženy a muže. Proto pokud se na ně ladíš, uvádíš sám sebe do většího souladu a získáváš více energie pro sebe.

Rozdíl mezi principem a kvalitou

Pokud hledáš konkrétní vyjádření nějakého principu, je to kvalita. Princip je zdroj a zároveň stavební kámen, výsledná stavba je kvalita.

Zdrojový princip ženy nebo muže = zdroj a stavební kámen

Žena touží být krásná

Různé konkrétní kvality = výsledné stavby

Žena se ráda zdobí, žena pečuje o svou pleť, žena pečuje o svou fyzickou kondici, žena pečuje o svou vnitřní rovnováhu....

Různé konkrétní individuální vyjádření dané kvality

Např. žena se ráda zdobí

šperky, oblečení, boty, kabelky, účesy, líčení...

Konkrétně např. šperky:

náhrdelníky, náušnice, čelenky, náramky, věnečky, brože...

Konkrétně např. náhrdelníky:

korálkové, dřevěné, kožené, krystalové, keramické, mušličkové, plastické hmoty, kovové  - zlaté, stříbrné, ocelové, měděné...

Příklad projevení principu do konkrétní kvality

Princip

Vezměme si za příklad výše uvedený princip ženy - žena touží být krásná.

Kvalita

Tento princip se projevuje v konkrétní kvalitě - žena se ráda zdobí.

Jedinečné vyjádření kvality

Každá žena má v tomto své jedinečné vyjádření. Jak vyplývá z tabulky výše, některá se zdobí líčením, některá šperky, některá oblečením, jiná rafinovanými účesy, další kabelkami... Jedna má ráda náušnice, jiná náramky, další náhrdelníky, jiná zase všechno to. Některá se ráda zdobí tak, že to není na první pohled vidět. Třeba krásným prádlem nebo šperkem pod oblečením....

Jak vidíš, konkrétní vyjádření každé ženy je jedinečné a žena má v tomto naprostou a nekonečnou svobodu zdobit se tak, jak sama cítí. Taková žena se cítí se svým zdobením v souladu, žensky, radostně, proces zdobení ji obvykle nevyčerpává, je jí naopak zdrojem radosti. To, jak se chce zdobit, vyciťuje zevnitř sebe sama, neohlíží se na trendy, konvence, reakce druhých lidí (nebo jen málo, a to tehdy, když ještě není sama v sobě dost ukotvená a jistá).

Kdy žena nečerpá ze zdrojového principu

Ovšem ne všechny ženy se zdobí v souladu se svým principem, respektive zdrojem jim není přirozená potřeba se zdobit. Takové ženy se zdobí kupříkladu ze strachu. Dělají to třeba proto, aby mezi ostatními ozdobenými ženami nezapadly, nebyly příliš nenápadné, aby mohly zaujmout muže, nebo aby byly naopak nenápadné a zapadly.... A mohou v tom být i jiné motivy. Třeba nějaký dress code - firemní požadavky na jednotný vzhled. 

Jistě cítíš, že žena zdobící se proto, že tak cítí, proto, že je to tak v souladu s jejími hlubšími částmi, využívá svého zdrojového principu. Žena zdobící se ze strachu či z jiných důvodů, ze svého zdrojového principu nečerpá.

Rozdíl je v energii

Proto mohou být vedle sebe dvě ženy, které budou ozdobené kupříkladu krásnými náhrdelníky, ale každá bude vyzařovat jinou energii.

Jedna bude čerpat ze svého zdrojového principu - ta bude více souladná, harmonická. Výběr náhrdelníku bude procesem pocitovým, niterným. Náhrdelník bude ladit s jejími hlubšími součástmi.

Druhá bude motivována a poháněna strachem nebo příkazem šéfa - ta bude silněji šířit nesouladnou energii. Výběr náhrdelníku u ní bude procesem spíše racionálním, s ohledem na trendy nebo proti nim, s ohledem na konvence nebo proti nim, s ohledem na příkazy shora. Náhrdelník nebude ladit s jejími hlubšími součástmi.

V podstatě je jedno, jakou podobu konkrétní kvalita nabere. To podstatné je, že konkrétní vyjádření této kvality vyvěrá z podstaty daného člověka, z jeho hlubokých principů. Že tedy není vynucené nebo přebrané odněkud zvenku, tedy bez spojení s podstatou.

Fáze přechodu a hledání

Ne všechny ženy již našly své sebevyjádření v podobě ozdob, které s nimi ladí. To jsou ty, které ještě hledají. Nebo jsou to ty, které už měly své sebevyjádření, ale posunuly se na své cestě a nyní hledají nové sebevyjádření, které bude více ladit s jejich novým nastavením. Pokud je žena v této fázi, je to taková fáze přechodu a hledání.

Jak hledat a nacházet

Může hledat třeba tak, že se bude dívat na jiné ženy a navnímávat si, jaké zdobení s ní nejvíce ladí - rezonuje. Může třeba potkat ženu, která bude mít peříčkové náušnice. Ženu, kterou bude vnímat jako hodně souladnou. Možná se bude cítit být tou ženou oslovena. Ucítí uvnitř sebe nějaký krásný nebo vzrušující pocit. Nějaké vnitřní hnutí.

Pak může prozkoumat, zda-li rezonanci cítí k peříčkovým náušnicím jako formě sebevyjádření nebo zda byla spíše oslovena celkovou souladností a esencí té ženy. Může zkoumat své pocity a hledat zdroj té rezonance. Pokud se dopátrá, že ji oslovují peříčkové náušnice, pak už jí může být radostí si nějaké peříčkové náušnice obstarat. Koupit, vyrobit či opatřit jiným způsobem.

Pokud byla oslovena energií ženy, pak může pátrat dál. Třeba zahlédne někde nějakou fotku ženy, kde ucítí nějaké větší vnitřní hnutí nebo zachvění. A pak může dál pátrat po tom, co tuto rezonanci způsobilo.

Jsou samozřejmě i jiné možnosti, jak může žena pátrat po svém zdobení, které s ní bude ladit. Tento příklad je tu jen pro porozumění procesu nacházení svého jedinečného vyjádření v nějaké kvalitě, které čerpá ze zdrojového principu. Kde motivujícím pocitem není strach (příkaz také často funguje přes strach), ale kde je motivujícím pocitem krásné zachvění, příjemný pohyb energie apod.

Hledající žena se naopak může oprostit od sledování jiných žen a nořit se sama do sebe. Třeba jí přijde nějaký vnitřní obraz zdobení, které s ní bude v souladu. Třeba zacítí nějaký popud si své zdobení nakreslit nebo rovnou vyrobit.... Možností, jak se k tomu dopátrat a dostat, je mnoho.

Fáze - žena kvalitu neprojevuje z nutnosti nebo nepříznivých okolností

Pak jsou ženy, které se nezdobí. Třeba proto, že mají hodně práce v jiných oblastech a své sebevyjádření formou zdobení je pro ně v danou chvíli nepodstatné. Touha být krásná není úplně nejdůležitějším principem, proto ustupuje do pozadí ve chvílích, kdy žena ve svém vnitřním nebo vnějším světě řeší něco, co její síly příliš vyčerpává. Když bude mít malé děti a práci na plný úvazek, možná bude ráda, že se ráno stihne nasnídat a nějaké zdobení bude to poslední, na co bude v dané chvíli myslet.

Pokud se taková žena dostane do nějakého klidnějšího období, kdy bude cítit více prostoru pro sebe, ať už z jakýchkoliv důvodů, může pak ze zdobení prožívat radost a čerpat z něj pro sebe výživu.

Fáze - žena pro sebe tuto kvalitu ještě neobjevila

Pak mohou být ženy, které zatím pro sebe zdobení neobjevily. Kvalita - žena se ráda zdobí - ještě spí, ještě není probuzená.

Fáze odmítání

Pak mohou být ženy, které články o ženství nebo ženské zdobení rozčiluje. Cítí se být pod tlakem. Že je na ně tlačeno, že by se měly zdobit a ony nechtějí. Takováto žena je pravděpodobně ve fázi, kdy část svého ženství odmítá. Proto se jí zmínky o ženství dotýkají tak, že v ní vyvolávají silné negativní emoce. Tato žena část svého ženství odmítá, ale nechce si to připustit. Proto viní vnější spouštěče svých pocitů jako zdroje svého nepohodlí.

Pokud takováto žena toto nahlédne, může si uvědomit, že její pocity jsou jasným signálem k tomu, na oblast svého ženství se podívat. A zjistit, proč to tak má. Příčin může být  mnoho. Mylná přesvědčení, větší iluze, vnitřní konflikty a boje, strachy, zranění, nějaké tlaky... Pokud se takové ženě podaří překážky k ženství překonat, může své ženství přijmout a projevit ve zcela nové kvalitě.

Jak se pozná žena, která je v souladu se svým ženstvím

Žena, která je v souladu se svým ženstvím, je s články o ženství v pohodě nebo je vůbec nečte, protože ji nelákají (už v nich nenachází výživu nebo inspiraci). Takováto žena je v pohodě i se zdobením jiných žen. Může dokonce cítit radost, když potká nějakou souladnou ozdobenou ženu, ženu, která ladí se svými nejhlubšími zdrojovými principy. Může cítit zvláštní spojenectví s takovou ženou, může cítit radost z toho, že je tu i nějaká další žena, která skutečně žije své ženství.

Žena, která je v souladu se svým ženstvím, si své ženství žije po svém a bez ohledu na vnější tlaky. Ona tyto vlivy ani jako tlaky nevnímá, protože si jich prostě nevšímá. Cíleně a vědomě jim nedává svou pozornost.

Přehled fází ženy v projevení principu do kvality

Možné fáze ženy v projevení principu žena touží být krásná - kvalita žena se ráda zdobí

1. žena se zdobí v souladu se svým principem

2. žena se zdobí v nesouladu se svým principem - např. ze strachu

3. žena zatím hledá své jedinečné vyjádření ve zdobení

4. žena se nezdobí z nutnosti či nepříznivých okolností

5. žena se nezdobí, protože tuto svou část v sobě ještě neobjevila

6. žena se nezdobí, protože tuto svou část odmítá

Závěrem

Věřím, že pro tebe práce se zdrojovými principy tvé sexuální identity nabyla nějaké konkrétnější obrysy. Přeji ti, ať se ti na tvé cestě daří.

A věz, že nemusíš být na vše sám. Můžeš využít pomoci někoho druhého. Třeba někoho, kdo již své principy žije nebo někoho, kdo se ženstvím a mužstvím terapeuticky zabývá. A pokud budeš chtít, mohu ti pomoci i já.

K tématu

Video Proč je sexualita pro muže velmi důležitá a proč chápu všechny nevěrné muže - k tématu sexuality jako zdrojového principu muže a spousta dalších důležitých a inspirujících informací

Video Proč je nesmysl, aby si muži srovnávali penisy a 20+ atributů úžasného milence - v části, kde se věnuji mileneckým kvalitám muže, se ve velké otevřenosti dotýkám principu mužnosti a zacílenosti.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.