Kdy vzniká léčivé milování a proč je žena tím, kdo dává víc 

 11 března, 2021

Ariel Rea

Skutečně krásné, léčivé, očistné a harmonizující milování spolu mohou nejlépe vytvořit silná žena a silný muž.

Silná žena

Silná žena však není žena, která přehazuje metráky písku nebo zvedá stokilová závaží. Silná žena je ta, která žije své hluboké ženské principy. A žije je tehdy, když je spojena se zdroji svého ženství a čerpá z nich. Síla ženy totiž pramení zevnitř. Silou ženy je síla její lásky, protože láska je ženským nejhlubším principem i hnací silou. 

Silný muž

Silný muž je muž, který žije své hluboké mužské principy. Muž, který je spojen se svými mužskými zdroji a čerpá z nich. Ovšem síla muže je více vyjádřená ve fyzickém těle. Silou muže je totiž jeho sexualita, síla projevená více fyzicky. Sexualita je nejhlubším mužským principem a zároveň i hnací silou.

Léčivé milování

Léčivé milování pak vzniká tehdy, když se oba, muž i žena, milují v souladu se svými nejhlubšími principy. A zároveň když se oba sobě vzájemně otevřou a spolu se skutečně setkají. 

Když se otevřou a setkají na mnoha úrovních. Když se otevřou a setkají fyzicky, emočně, energeticky i duševně. Tehdy se jejich energetická pole otevírají a jejich energie se vzájemně uvádějí do pohybu. Energie mezi nimi začíná více proudit.

V průběhu mazlení a pak i spojení se mezi mužem a ženou vytváří mnoho energetických okruhů, ve kterých jejich energie koluje a postupně narůstá a sílí.

Oba dva vytvářejí svou láskou, se kterou se milují, krásné skupinové pole. Tím dochází k energetickému léčení, očistě a harmonizaci obou. Vytváří se okruh nádherné energie lásky, která zalévá oba, protéká oběma a tím koná to nejkrásnější léčení.

V těchto chvílích 1+1 nerovná se 2, nýbrž 3 nebo 4 nebo i víc. 

A pokud se děje takto milování mezi více než dvěma lidmi, jejich společné pole se vzájemně ještě více posiluje a násobí. Toto však není nějaký gruppensex, to je skupinové milování. Totiž když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž. I takovéto milování mezi více než dvěma lidmi může být čisté a plné lásky.  

Žena jako prožitek

Léčivé milování se děje tehdy, když se žena stává prožitkem.

 Jen díky tomu může spolu s mužem vytvořit krásné a silné pole lásky, které vytváří očistné, léčivé, harmonizující a vyživující milování.

Žena je přitom právě tím, kdo více hýbe společným energetickým polem. Ona je totiž ze své podstaty energeticky silnější. Oproti tomu muž je silnější fyzicky. Plně to přitom koresponduje s jejich nejhlubšími principy a zdroji.

Žena je ze své podstaty energeticky silnější, protože je více zakotvená, více spojená s existencí, zdrojem, více napojená na matku Zemi. Ona je tím, kdo je emotivnější, kdo prožívá větší vnitřní pohyby životní energie.

Když se žena miluje v souladu se svými ženskými principy, znamená to, že neiniciuje a nekoná, ale prožívá. Protože dalším ženským nejhlubším principem je princip nekonání - prožívání.

Oproti tomu mužským nejhlubším principem je princip konání - akce.

Žena se otevírá, oddává a odevzdává

Žena milující se ve svých principech se při milování muži a společnému aktu lásky otevírá, oddává a odevzdává. A to nejen fyzicky, ale na všech úrovních.

Otevřít se muži proto neznamená jen rozevřít nohy.

Oddat se muži neznamená nechat muže do sebe proniknout.

Odevzdat se muži neznamená odpojit se od sebe a trpně nechat muže, ať si tam dole dělá, co chce.

Otevřít se

Otevřít se muži  znamená otevřít se na úrovni fyzické, energetické, emoční i duševní.

Znamená to uchystat samu sebe na spojení ve všech těchto rovinách. Ovšem toto nelze konat, lze pouze dovolit a umožnit si, aby se to stalo. Je to opět zcela v souladu s ženským principem nekonání.

Žena se muži může takto otevřít jen tehdy, pokud v ní není nějaké velké zranění, které by tomu bránilo. A také tehdy, když skutečně žije své principy. Zejména zmíněný princip nekonání - prožívání.

Žena se muži otevírá a muž do ženy proniká.

Oddat se

Oddat se muži znamená dát se muži. Dát se muži z lásky. 

Umožnit muži, aby si ji, ženu, mohl vzít. Takto fyzicky, milováním. 

Muži často říkají: "Dala mi." Chtějí tím říct, že se milovali se ženou. V tomto hojně používaném výrazu je skryt dar ženy muži. Muži o tom takto mluví, ale dost málo se ví, že žena se při milování skutečně muži dává. On je tím, kdo do ní proniká, on je tím, kdo si ji bere a zanechává v ní kus sebe sama.

Žena samu sebe muži dává, muž si ženu bere.

Proč žena dává víc

Žena je tím, kdo při milování dává víc než muž.

Protože ona je nástrojem k rozkoši, její energie je tou větší hybnou silou. Muž je tím, kdo do ní vpouští své sémě a vpouští do ní i svou energii. Kondom či jiná bariéra zabrání tomu, aby do ženy proniklo mužovo sémě, ale mužova energie do ženy proniká vždy. I proto žena dává víc.

Energetické dopady

V případě, že žena svolí k milování a není skutečně připravená nebo se nedává z lásky, není příliš energeticky průchodná.

Nevytvoří spolu s mužem pole lásky, které by všechnu energii transformovalo a navibrovalo do léčivých frekvencí. Ona se mu ve skutečnosti neotevře a neoddá.

Proto se v ženě mužova energie někde zasekne. Zůstane v ní vězet a ona se s tím pak musí nějak energeticky vypořádat.

Mužova energie

Ovšem velmi záleží i na tom, s jakou energií se se ženou miluje muž.

Pokud se muž se ženou miluje z lásky a také jí lásku při milování vyjadřuje a dává svým konáním a svými prožitky, jeho energie ji tolik nezatíží.

Ovšem pokud se muž miluje pouze z chtíče nebo z potřeby uvolnit své napětí, tehdy, když se on sám cítí v nepohodě, žena se stává popelnicí, do které muž tyto nepěkné energie vyprázdní. Tehdy ženu energie muže zatíží mnohem víc.

Extrémním případem je znásilnění ženy, které ženu obrovsky poškodí, zraní na těch nejhlubších úrovních a pošpiní. Znásilněná žena se cítí být nečistá a ona skutečně nečistá je. Je znečištěná odpornou energií chtíče a násilí, které v ní muž zanechá. Je poskvrněná aktem největšího násilí, kterého se muž vůči ženě může dopustit. Její fyzická zranění v tomto nejsou zdrojem jejího největšího utrpení.

Milování z lásky a respekt vůči ženě 

Z výše uvedeného již sám možná vidíš, že je důležité, aby se muž se ženou miloval z lásky, tehdy, když má co dát. A neméně důležité je, aby muž respektoval ženiny pocity. Aby na ženu netlačil, pokud ona se milovat netouží a tedy ani není připravená.

Ženská sexualita totiž vyvěrá z jiných zdrojů a je méně přímočará než sexualita muže. Je více závislá na celkovém vyladění a vnitřní rovnováze ženy.

Potenciál plození v ženské sexualitě

Vždyť milování je v principu akt plození. A je potřeba, pokud má žena potenciálně počít dítě, aby byla na toto početí energeticky připravená. Aby její energetický systém byl připraven pro vstup duše dítěte, a aby proces fyzického spojení vajíčka a spermie nebyl narušen větší disharmonií. Protože spermie do vajíčka může proniknout jen tehdy, když se vajíčko té konkrétní spermii otevře. Když jí vstoupit umožní. Stejně tak jako žena umožňuje vstoupit mužovu penisu do své pochvy.

Pokud by byl tento proces spojení narušen disharmonickými energiemi, vajíčko by nemuselo správně rozpoznat tu nejvhodnější spermii pro to, aby bylo zplozeno dítě, které bude mít ty nejlepší předpoklady k životu. Cílem života je totiž zplodit dítě, které bude vitální, životaschopné a zdravé. Do tohoto procesu však zasahují i jiné vlivy, plán duše dítěte a její volby, takže ne vždy se ženě narodí dítě takovýchto vlastností. Ale to už je jiná kapitola.

Ženina rovnováha a vnitřní harmonie umožní nejen hladké početí dítěte, ale je i zdrojem, ze kterého po čas celého těhotenství čerpá žena i dítě, které v její děloze roste a vyvíjí se.

Muž dává svou spermii, žena dává sebe samu. Celou. Ona nosí zplozené dítě v sobě, ona ho živí, ona je mu domovem a zdrojem. Ona zažívá nepohodlí a i jistá rizika těhotenství a porodu. Ona je tím, kdo zajišťuje zrozenému dítěti výživu a péči po mnoho let.

A i když milování v dané chvíli nemá sloužit k početí dítěte, na těch nejhlubších úrovních je potenciál plození neustále přítomen a do ženské sexuality se promítá.

I žena má respektovat své pocity

Proto je důležité nejen to, aby muž respektoval ženu a její pocity, ale i to, aby i žena sama své pocity respektovala. Aby nešla sama příliš přes sebe. I když to může znamenat, že k milování nedojde tak často jako kdyby se snažila vyhovět. Ovšem milování bude probíhat v naprosto jiné kvalitě. A o kvalitu - hloubku a intenzitu spojení a vyvěrající prožitky tu jde především.

Z výše uvedeného vidíš, že milování ženu ovlivňuje mnohem více než muže.

Kdy žena milováním tratí a kdy získává

Ženy, které se milují proto, aby vyhověly a měly od muže klid, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu i když samy touhu po milování necítí, se milují nepřipravené. Dovolí spojení na fyzické úrovni, ale na těch dalších úrovních ke skutečnému spojení nedochází. Proto takovéto sexuální spojení jejich energetický systém zatěžuje a zneprůchodňuje. Tyto ženy, pokud takto sexuálně žijí dlouhodobě, bývají pohaslé a stažené.

Žena, která se miluje v radosti, z lásky, tehdy, když je připravená, takovýmto milováním získává. Takováto žena bývá zářivá a uvolněná. A z takovéhoto milování v lásce a radosti samozřejmě neméně získává i muž.

Ženy prostitutky prodávají samy sebe za peníze. Dovolují desítkám, stovkám a tisícům mužů, aby do nich vpustili své nepěkné energie, které při sexu za peníze vznikají. Proto jsou prostitutky vyžilé a i když třeba byly dříve krásné, stávají se ošklivými. Zoškliví všemi těmi energiemi, které v sobě nosí. Nejsou čisté. A skutečně krásné je vždy jen to, co je čisté.

Odevzdat se

Odevzdat se muži znamená pro ženu rozpustit svou identitu a stát se prožitkem. Stát se vlnou lásky a rozkoše, která se vlévá do muže a nechá se jím ohraničit.

Takto se odevzdat muži může žena jen tehdy, když je vnitřně silná a sama v sobě dobře zakotvená. Tehdy, když žije své principy a ví, že samu sebe tímto neztratí. Tehdy, když cítí důvěru k životu, důvěru k muži, důvěru k jeho i své síle. Když se mužovy síly, vůle a moci nebojí.

Žena se muži odevzdává, muž ženu ohraničuje.

Když se žena muži odevzdá, vzdává se moci nad sebou, uvolňuje se a pokládá do prožitku a odevzdává se síle muže a jeho vůli. Nechá muže, aby on byl tím, kdo koná a kdo rozhoduje o tom, co se bude dít.

A silná v sobě zakotvená žena nejenže se takto muži odevzdat nebojí, ona jeho sílu dokonce vítá. Mužova síla, vůle a moc nad ní samou, kterou cítí, ji vzrušuje.

Ovšem odevzdání se muži není nějaká zjevná deklarace, je to ženin prožitek.

Pokud žena toto všechno dokáže (nekoná - umožňuje), vytvoří s mužem nádherný akt lásky. Milování, které není jen sexem nebo pohlavním stykem, milování, které je skutečným milováním.

Role muže

Akt lásky tvoří samozřejmě a nedílně i muž. Skrze sebe. 

Když i on žije své principy a nebojí se být tím, kdo koná, kdo ženu ohraničí. 

Když ho vzrušuje to, že se mu žena otevře, oddá a odevzdá.

Když ho vzrušuje být tím, kdo přebírá moc a kontrolu nad ní a nad jejich milováním.

Když mu působí radost a rozkoš ženu vést a rozechvívat skrze svou akci.

A když i on je schopen dávat.

Dávat tím, že si ženu bere v lásce a v úctě k ní a jejímu daru.

Když je schopen vnímat, že milování je víc než vyvrcholit do ženy.

Když v sobě ženu uznává jako rovnocennou bytost, bytost, která neslouží jen k rození dětí a jeho vlastnímu potěšení.

Když vnímá, že takováto žena se mu poddává ne ze své slabosti, ale ze své síly. Že takováto žena svou sílu uvolňuje a vkládá do společného aktu a svou vůli a moc nad sebou muži odevzdává ze své vlastní vůle. V důvěře a v radosti.

Shrnutí nejdůležitějších principů při milování

ŽENA

nekoná - prožívá

hnací silou je láska

otevírá se

oddává se

odevzdává se

MUŽ

koná - jde do akce

hnací silou je sexualita

proniká

bere si

ohraničuje

Píseň jako milování

Píseň, kterou najdeš pod tímto textem je jako milování. Když ji budeš poslouchat, můžeš hudbu a její rytmus vnímat jako energii, která mezi dvěma se milujícími lidmi proudí a postupně oba dva rozvibrovává.

Duo Shantala a jejich Nataraja.

Níže je neméně krásné hudební ztvárnění milování vycházející z naší lidové hudby. Čechomor a Zdálo sa ně zdálo.

Jak to můžeš zažívat i ty

Pokud bys rád i ty zažíval takovéto milování, věz, že můžeš.

Věz, že ty jsi tím, kdo může odstraňovat své vnitřní překážky vůči vlastní sexualitě. 

Že ty jsi tím, kdo může žít své přirozené principy v souladu se svým tělesným určením.

Výše uvedené principy najdeš ke stažení v podobě pdf souboru v článku Nejhlubší principy ženy a muže a jak s nimi pracovat.

Více k tématu sexuality a vztahů

Články:

Proč a jak tvořit skutečně krásné a svobodné vztahy se dozvíš v článku Můj tajný energetický milenec a bezpodmínečná láska v partnerských vztazích.

Otevření možností jemnohmotného milování najdeš v článku Milování před duchy, s duchy a práce se záměrem v 8 bodech.

Videa:

Mnoho inspirace k tématu krásného milování najdeš v příspěvku Video Proč je sexualita pro muže velmi důležitá a proč chápu všechny nevěrné muže.

A také zde: Video Proč je nesmysl, aby si muži srovnávali penisy a 20+ atributů úžasného milence.

Pomoc pro tebe

Pokud cítíš, že potřebuješ v nějaké oblasti své sexuality pomoci, bude mi potěšením ti pomoci v rámci mých osobních služeb.

Sdílením tohoto příspěvku pomáháš tvořit lepší svět.

Nejnovější příspěvky

Stačí kliknout na obrázek nebo název příspěvku.

ariel rea

o autorce

Ariel Rea - MUDr. Barbora Müllerová

doktor - terapeut - léčitel - vizionář - šaman - alchymista

Léčí bez léků, pomáhá zdravým i nemocným.